`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

NOWENNA DO MB HORODYSKIEJ

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA CZCZONEJ W  HORODYSKIM OBRAZIE

 

Nowenna należy do form pobożności ludowej. Ma charakter nabożeństwa, które przygotowuje do uczestnictwa w liturgii lub utrwala owoce uczestnictwa w celebracji tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ta nowenna ma charakter maryjny, ale jej celem jest uwielbienie Boga w Trójcy jedynego. Pragniemy oddać chwałę Ojcu przez Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, w mocy i miłości Ducha Świętego. Naszej modlitwie będzie towarzyszyć słowo Boże, które wprowadzi nas w tajemnicę Chrystusa i Jego Kościoła. W tekstach nowenny znajdziemy treści, które wiążą się z sakramentami świętymi. A one są skutecznymi znakami Bożej łaski oraz stanowią treść życia chrześcijańskiego. Nowennę można odmawiać prywatnie lub wspólnotowo w świątyniach, kaplicach lub w domach.

 

 

 

DZIEŃ I

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

 

Wsłuchajmy się w słowo Boże (Ga 4, 4-7}.

„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej".

 

Rozważanie

 

Słowa św. Pawła apostoła mówią o znaczeniu Maryi w tajemnicy Chrystusa i o Jej obecności w życiu Kościoła. Sławią one jednocześnie miłość Ojca, posłannictwo Syna i dar Ducha Świętego, oraz Niewiastę, z której narodził się Odkupiciel. Apostoł Narodów dziękuje też za nasze Boże synostwo, które jest wielkodusznym  darem Boga.  Boży plan zbawienia spełnił się, gdy nadeszła „pełnia czasu': czyli moment wyznaczony przez Boga.  Wtedy Ojciec  niebieski  posłał swego Syna, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,  ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Była to chwila, w której Słowo, które  było  u  Boga, ,,stało się ciałem i zamieszkało  wśród  nas" (J 1, 1. 14). W  tej chwili Duch Święty wylał na Maryję z Nazaretu pełnię łaski i ukształtował w Jej dziewiczym łonie ludzką naturę Chrystusa. W tej chwili wieczność wkroczyła w czas, który został napełniony tajemnicą Chrystusa i stał się „czasem zbawienia”. 

Doświadczenie życiowe

 

Jestem człowiekiem ochrzczonym . Chrystus zechciał mnie zanurzyć w swojej śmierci, gdzie umarłem dla grzechu, i w swoim zmartwychwstaniu, gdzie otrzymałem dar nowego, Bożego życia. Stałem się nowym stworzeniem. Chrystus włączył mnie w swój Kościół, który jest znakiem zbawienia dla współczesnego świata.

Matko Boska Horodyska, zechciej swoim wstawiennictwem towarzyszyć mi w duchowym dojrzewaniu. Niech Twoja otwartość na słowo Boże i zaangażowanie  w pełnieniu  Jego  woli,  będzie dla nas zobowiązującą zachętą do praktykowania takiej postawy.

 

Śpiew: Błogosławiona jesteś, Maryjo (Siedl. s. 2)

 

3. Modlitwa dziękczynienia

 

Matko naszego Zbawiciela, Pani Horodyska, przez Twoje pośrednictwo pragniemy dziękować Bogu za dar Jego życia w nas. Pragniemy także dziękować Tobie za obecność wśród nas w horodyskim obrazie. Wołamy z radością: Dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia.

 

 • za Twoją obecność w żyrowickim i horodyskim wizerunku,
 • za liczne łaski, których udziela nam Chrystus przez Twoje pośrednictwo,
 • za Twoją błogosławioną opiekę nad naszymi rodzinami,
 • za umacnianie się Królestwa Bożego w nas i w świecie.
 • za .... (intencje własne, z kartek)

(chwila ciszy)

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przez Najświętszą Maryję Pannę dałeś światu Zbawiciela, * spraw łaskawie, aby Jego łaska udzielona w sakramencie chrztu wzrastała w nas i owocowała czynami potwierdzającymi naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dziesiątek Różańca - Tajemnica: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj,  Matko kochana.

Żegnaj, żegnaj, Niepokalana.

 

 

DZIEŃ II

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

Św. Łukasz ewangelista mówi (1, 26-38):

,W szóstym miesiącu posłał Bóg anioł Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a  Jego panowaniu nie będzie końca».  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego  osłoni Cię. Dlatego  też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja:  «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł''.

 

Rozważanie

 

Wcielenie Syna Bożego dokonało się w momencie zwiastowania. Maryja, uznając w słowie anioła Gabriela wolę Najwyższego, poddała się Jego mocy. Wyrazem tego podporządkowania było przyjęcie przez Dziewicę z Nazaretu macierzyństwa. Maryja godzi się na wybór Boży, aby z mocy Ducha Świętego stać się Matką Syna Bożego. Maryja przyjęła wybór na Matkę Wcielonego Słowa, kierując się oblubieńczą miłością, która poświęca, czyli „konsekruje" osobę ludzką Bogu. Ojciec Przedwieczny obdarzył zaufaniem nazaretańską Dziewicę. Oddał Jej swego Syna w tajemnicy Wcielenia. Fakt bycia Matką Syna Bożego jest od początku pełną otwartością na osobę Chrystusa oraz Jego dzieło, na całe Jego posłannictwo.

 

Doświadczenie życiowe

 

Duch Święty spoczął także na mnie. Stało się to zwłaszcza w sakramencie bierzmowania. Przyjęcie tego sakramentu jest koniecznym dopełnieniem łaski chrztu. Ochrzczony przez sakrament bierzmowania jeszcze ściślej wiąże się z Chrystusem i Kościołem. Otrzymuje moc Ducha Świętego ,która czyni go prawdziwym świadkiem zmartwychwstałego Zbawiciela. Jest także zobowiązaniem do szerzenia wiary w Niego, zarówno słowem, jak i uczynkiem oraz do bronienia jej. W sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej ochrzczony doświadcza tajemnicy zesłania Ducha Świętego, jak apostołowie doświadczyli jej w dniu Zielonych Świąt.

 

Śpiew: Bóg nad swym ludem zmiłował się (Siedl. s. 243).

 

 

Modlitwa uwielbienia

 

Uwielbiajmy Boga, oddając cześć Matce Słowa Wcielonego. Wołajmy  z  radością:                          Bądź pochwalona.

 

- Matko Jezusa i nasza, którą czci cały Kościół.

- Święta Boża Rodzicielko, która w posłuszeństwie Bogu przyjęłaś godność Bożej Rodzicielki.

- Oblubienico Ducha Świętego, która uczysz posłuszeństwa  Bożym natchnieniom.

- Matko Kościoła, otaczająca tych, których jednoczy Duch Święty Pocieszyciel.

- Wspomożycielsko wiernych, która Jezusowi przedstawiasz nasze prośby.

(chwila ciszy)

 

Wszechmogący Boże, Ty mocą Ducha Świętego dokonałeś wcielenia Twojego Syna, spraw łaskawie, abyśmy wierni zobowiązaniom, wynikającym z sakramentu bierzmowania, byli świadkami Chrystusa przez życie z wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dziesiątek Różańca -  Tajemnica: Zwiastowanie.

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj, Matko kochana.

Żegnaj, żegnaj, Niepokalana.

 

 

 

DZIEŃ III

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

Z Ewangelii św. Jana (2, 1-11)

„Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?».  Wtedy  Matka  Jego  powiedziała  do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział :«Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!». Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.

 

 •  

 

Opis wesela w Kanie to nie barwna scena rodzajowa, lecz rzeczywistość mesjańska. Jest ona opisana przy okazji pierwszego cudu Jezusa. Maryjne „Nie mają już wina" (J 2, 3) wyraża czułą troskę o nowożeńców, ale również tęsknotę za pełną przemianę człowieka w czasach mesjańskich. Ich znakiem jest niesłychana ilość wina. Prorocy często mówili o czasach mesjańskich posługując się obrazem wspaniałej uczty (zob.Am9,13;Oz2,24;Jr31,5)

Znak dokonany w Kanie Galilejskiej  wzbudził w uczniach wiarę w „chwałę" Chrystusa . Maryja miała udział w spełnieniu tego cudu. Sama wierząca, stanęła na drodze uczniów zdobywających doświadczenie wiary. Nie tylko pierwszych uczniów, ale też późniejszych wyznawców Chrystusa, Maryja poprzedza jako Dziewica wierząca. Cud w Kanie jest także zapowiedzią przyszłej działalności sakramentalnej  Kościoła.  My, słudzy,  spełniamy znaki. Bóg swoją łaską dokonuje przemiany. Dokonuje się to w każdym z sakramentów. W chrzcie ze starego człowieka powstaje człowiek nowy. W Eucharystii chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. A przez wszystkie sakramenty z nas, ludzi rozproszonych, buduje się Kościół, Ciało Chrystusa.

 

Doświadczenie życiowe

 

Często jestem na Mszy św., ale nie zawsze czynnie w niej uczestniczę. Czasem nie wiem, po co tam jestem. A w Eucharystii najważniejsza jest rzeczywista, choć ukryta obecność zmartwychwstałego Zbawiciela. On jest obecny w licznych znakach, a zwłaszcza w znakach konsekrowanego chleba i wina. Uczestnicząc w Najświętszej Eucharystii mam się uczyć ofiarować siebie Ojcu niebieskiemu razem z ofiarą Chrystusa.

Matko Horodyska, pomóż mi czynnie włączać się w czynności liturgiczne a przede wszystkim uproś mi ducha ofiary. Obudź zapał do wykonywania funkcji liturgicznych, które są przeznaczone dla osób świeckich. Niech dzięki temu stanę się bezinteresownym darem dla innych, zwłaszcza przez umiejętność przebaczania.

 

         Śpiew: O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew (Ex. s.475)

 

 

 Modlitwa prośby

 

Niepokalana Matko Chrystusa, Pani Horodyska, przez Twoje wstawiennictwo pragniemy prosić Boga o pomoc w naszych uciskach i smutku. Wołamy więc: Matko, wstaw się u Boga

 

-za tymi, którzy odnajdują wiarę,

 • za powstającymi z nałogowych grzechów,

-za wydostającymi się z nienawiści,

 •  
 • za nami, byśmy czynili dobro

      (chwila ciszy)

 

Dobry Ojcze, Ty w Jezusie Chrystusie dałeś światu Zbawiciela. On przez śmierć krzyżową i chwalebne zmartwychwstanie dokonał odkupienia ludzkości, spraw łaskawie, abyśmy lepiej rozumieli Eucharystię i świadomie, czynnie i owocnie w niej uczestniczyli. W niej bowiem sakramentalnie uobecnia się tajemnica krzyża i zmartwychwstania Twojego Syna. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

     Dziesiątek Różańca - Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj, Matko kochana.

Żegnaj,  żegnaj, Niepokalana.

 

 

 

DZIEŃ IV

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

Posłuchajmy, co o prawdziwych uczniach Chrystusa mówi św. Łukasz (8,19-21).

,,Przyszli do Niego (Jezusa) Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»".

 

Rozważanie

 

Macierzyńskie zadanie Maryi wyrażają słowa skierowane do sług w Kanie Galilejskiej: ,,Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna. Dzięki wstawiennictwu Maryi i posłuszeństwu sług Jezus zapoczątkował „swoją godzinę”. W Kanie Maryja jawi się jako wierząca w Jezusa i słuchająca Jego słowa.

Jezus powiedział, że Jego matką i braćmi są wszyscy słuchający Dobrej Nowiny o zbawieniu i wprowadzający ją w życie. Maryja jest tego wzorem. Dlatego też Jezus włączył Ją w swoje jedyne pośrednictwo między Bogiem i ludźmi. Ten udział nie przyćmiewa i nie umniejsza jedynego pośrednictwa Chrystusowego (por. I Tm 2, 5-6). Ukazuje jego moc. Ona zawsze ukazuje swego Syna jako jedynego Zbawiciela świata. Tylko Jego słowa są zobowiązujące. One odsłaniają Boży plan zbawienia i wprowadzają w jego centrum, w Jego Paschę.

 

Doświadczenie życiowe

 

Często się modlę do Matki Najświętszej. Czasem nie zwracam uwagi, że w moich modlitwach zapominam, że Maryja jest tylko człowiekiem. Nie od Niej więc zależą dobra, o które proszę. Maryjo pomóż mi utrwalić prawidłowe  przekonanie, że Dawcą łask jest Bóg, a Ty jesteś Pośredniczką i Orędowniczką, która uczy mnie, jak stawać przed Bogiem w modlitwie i jak wsłuchiwać się w Jego słowo i przyjmować Jego wolę.

Matko Horodyska, Twoja milcząca obecność w wizerunku  Matki  Miłosierdzia  jest siłą poruszającą nasze serca. Maryjo, ucz mnie słuchania Słowa - Twego Syna.

 

Śpiew: Matko pocieszenia 1-2 zwr. (Siedl. s. 352)

 

Modlitwa dziękczynienia

 

Matko naszego Zbawiciela, Pani Horodyska, przez Twoje pośrednictwo pragniemy dziękować Bogu za wcielonego Syna Bożego, który jest Od­ kupicielem człowieka. Pragniemy także dziękować Tobie, za posłuszeństwo wobec Bożej woli. Wołajmy wszyscy: Dziękujemy Ci, Maryjo.

 

- za łaski otrzymane w Twoich sanktuariach na całym świecie,

-

- za pomoc w zwyciężaniu egoizmu i złości,

- za to, że jesteś wzorem pokory i uległości wobec woli Najwyższego,

- za to, że przypominasz nam o konieczności pełnienia wskazań Chrystusa, zawartych w Ewangelii,

- za to, że w Kościele Chrystusowym jesteś naszą Orędowniczką.

(chwila ciszy)

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty zechciałeś Najświętszą. Maryję Pannę uczynić Orędowniczką i Pośredniczką naszą, spraw łaskawie, abyśmy dzięki wstawiennictwu Maryi z wiarą. otwierali się na przyjmowanie daru zbawienia. Przez Chrystusa Pana  naszego. Amen.

 

Dziesiątek Różańca - Tajemnica: Cud w Kanie Galilejskiej

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj, Matko  kochana.

Żegnaj, żegnaj, Niepokalana.

 

 

 

DZIEŃ V

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

Jezus zmartwychwstały w dzień swej rezurekcji ustanowił sakrament pokuty. Oto, co pisze autor natchniony(J20,19-23):

„Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i  rzekł do  nich: «Pokój wam!».  A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak  i Ja was posyłam».  Po  tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”

 

Chrystus powierzył Apostołom misję głoszenia Królestwa Bożego i przepowiadania Ewangelii ku nawróceniu. Wieczorem, w dniu swego zmartwychwstania, obdarzył ich pokojem i przebaczeniem oraz udzielił im władzy jednania skruszonych grzeszników z Bogiem i z Kościołem. Odtąd będą tego dokonywać mocą Ducha Świętego w sakramencie pokuty.

Sprawowanie tego sakramentu miało w ciągu wieków różne zewnętrzne formy. Istotne zaś były dwa elementy, mianowicie działania spowiednika w imię Chrystusa, którym może być tylko biskup lub prezbiter, oraz akty penitenta: żal za grzechy, spowiedź i zadośćuczynienie.

W spotkaniu sakramentalnym z miłosiernym Zbawicielem Bóg kieruje grzesznika ku nawróceniu. Bóg wchodzi do człowieczego domu, zanim grzesznik podejmie wędrówkę ku Bogu,  bogatemu w miłosierdzie. Bóg obdarza grzesznika swoim życiem. Grzesznik nie jest  w stanie wysłużyć  sobie miłosierdzia Bożego. Ono jest darem.  Ze strony grzesznika potrzebna jest gotowość wejścia na drogę pokuty. Ta gotowość jest już znakiem działania łaski Ducha Świętego, który działa w głębinach ludzkiej duszy.-

Doświadczenie życiowe

 

Korzystam z sakramentu pokuty i pojednania. Ten sakrament niesie prawdę o miłosierdziu Bożym i radość przebaczenia. W nim Bóg miłosierny wzywa mnie jako grzesznika po imieniu. Jest to dar budzący we mnie pełną nadziei świadomość, że Bóg mnie zna i akceptuje ,jakim jestem. Sakrament pokuty jest miejscem, gdzie Jezus Chrystus, Dobry Pasterz ,poprzez oblicze i głos kapłana, zbliża się do mnie grzesznika, bym przez przebaczenie odczuł ciepło Jego troski o mnie. On pozwala mi też doświadczyć intensywności ojcowskiego objęcia, z jakim Ojciec przyjmuje syna marnotrawnego: «rzucił mu się na szyję i ucałował go» (Łk15,20). Jezus miłosierny wzywa do rozpoczęcia nowego życia.

 

Śpiew: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, zwr.1-3(Siedl. s.291).

 

Modlitwa uwielbienia

 

Matko naszego Zbawiciela, Pani Horodyska, przez Twoje pośrednictwo pragniemy wielbić Boga za usprawiedliwienie, którego dostępujemy w Chrystusie. Pragniemy czcić Cię w horodyskim obrazie, bo jesteś świadkiem naszych porażek i zwycięstw przez nawrócenie. Wołamy wszyscy: Wysławiamy Cię.

- za Twą obecność pod krzyżem Chrystusa,

- za Twoją miłość macierzyńską,

- za Twoje orędownictwo u Boga za grzesznikami,

- za pomoc w przezwyciężaniu uprzedzeń i nieżyczliwości,

- za duchowe dary, których doświadczamy przy Twoim horodyskim obrazie

(chwila ciszy)

 

Najlepszy Ojcze, Ty dałeś Kościołowi Najświętszą Maryję Pannę jako pośredniczkę  łask, spraw, aby łaski Jezusa Chrystusa przychodzące przez Jej ręce, kształtowały nas na obraz wcielonego Syna Bożego. Przez Chrystusa  Pana naszego. Amen.

 

Dziesiqtek Różańca - Tajemnica: Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj,  żegnaj, Matko kochana.

Żegnaj, żegnaj, Niepokalana.

 

 

DZIEŃ VI

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

Wsłuchajmy się w słowo Boże, które objawia troskę Chrystusa o chorych i cierpiących: z Listu św. Jakuba Apostoła.

,,Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy będą mu odpuszczone" (5,14-15).

 

 •  

 

Chrystus nie zlikwidował całkowicie cierpienia i śmierci człowieka, ale nadał im nowy, bo zbawczy sens. Wykluczył grzech osobisty jako jedyną i bezpośrednią przyczynę cierpienia (J 9, 2-29). Przez odkupienie  dokonane  w Jego Misterium  śmierci i zmartwychwstania dał wierzącym w Niego moc przyjęcia  cierpienia  Kto w Niego  wierzy, przezwycięża grzech łącząc swoje życie, swój krzyż z Jego zbawczym krzyżem. Przeżywa w ten sposób uzdrowienie swego wnętrza, a także w nowy sposób przeżywa swoje cierpienie, chociaż cierpienie człowieka jest i pozostanie trudną tajemnicą. Dzięki Chrystusowi, który „obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał  nasze słabości"  (Iz  53, 4),  jest to tajemnica tchnąca nadzieją, że uczestnictwo w krzyżu dopełni się udziałem w chwale Jego zmartwychwstania.

Chrystus troskę o chorych przekazał swoim uczniom. Polecił im: ,,Uzdrawiajcie chorych'' (Mt 10, 8). Niesienie im pomocy i odwiedzanie ich zaliczył do czynów miłości bliźniego, decydujących o zbawieniu wiecznym (Mt 25, 36-43). Apostołowie już za życia Jezusa „wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawia­ li" (Mk 6, 13).

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa w cierpliwości rzali dobra Ludowi Bożemu (KK11).

 

 Doświadczenie życiowe

 

Sakrament chorych został ustanowiony dla tych, których dotknęła choroba. Dlatego zdrowi winni się zatroszczyć, by taką możliwość im stworzyć. Sakra­ mentalne namaszczenie chorych jest akcją liturgiczną, czyli żywą obecnością  Chrystusa,  który  przez sakramentalne znaki i słowa staje się rozpoznawalny tak w         J, obliczu  chorego  człowieka,  jak również  w  pośrodku wierzącej wspólnoty,  otaczającej  chorego.  Chrystus Zbawiciel   przez  znak  namaszczenia poświęconym olejem, któremu towarzyszy modlitwa Kościoła, przekazuje choremu swoją łaskę, a chory obdarowany Bożym darem zbawienia, wielbi dobrego Boga. Każdy sakrament wymaga wiary. Bez niej może być odbierany jako jakiś magiczny zabieg. Czasem chory nie chce przyjąć sakramentu namaszczenia. Trzeba się za niego modlić, ale uszanować decyzję. Bóg szanuje wolność człowieka. Swojej łaski nie wmusza tym, którzy nie chcą się na nią otworzyć, nawet jeśli o posługę sakramentalną bardzo prosi najbliższa rodzina obojętnego religijnie czy nie­ wierzącego chorego. Pomni na to, przygotowujmy siebie i naszych bliskich przez modlitwę o dobrą śmierć, o łaskę możliwie dobrego  przygotowania się do niej. Myślmy też o tym i rozmawiajmy.

Śpiew: Będę Cię wielbił, mój Panie (Siedl. s. 504).

 

Modlitwa prośby

 

Niepokalana Matko Chrystusa, Ty jesteś Wspomożycielką wiernych. Twojej opiece polecamy chorych, cierpiących i nas samych. Prosimy Cię: Bqdź z nami w każdy czas.

- by chorzy i cierpiący mieli wokół siebie dobrych opiekunów,

- by lekarze i inni pracownicy służby zdrowia lecząc ciało troszczyli się o potrzeby duchowe chorych,

- by współdomownicy chorych umieli być cierpliwi I ofiarni w posługiwaniu im,

- by zdrowi umożliwili chorym spotkanie z Chrystusem w sakramentach świętych,

- byśmy szanowali zdrowie swoje i naszych bliźnich.

(chwila ciszy)

 

Najłaskawszy Boże, Ty jesteś Dawcą wszelkich darów, prosimy Cię przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Pani Horodyskiej, o czułe serca i ochotne ręce opiekunów chorych w domach i szpitalach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dziesiątek Różańca - Tajemnica: Niesienie krzyża

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj,  żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj, Matko kochana.                                                                            

Żegnaj, żegnaj, Niepokalana.

 

 

DZIEŃ VII

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj,  witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

Wsłuchajmy  się  w słowo  Boże o kapłaństwie, zawarte w Liście do Hebrajczyków (5,1-10).

„Każdy arcykapłan z ludzi brany,  dla  ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za  samego  siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził, jak i w innym [miejscu]: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.  A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka'.'

 

Rozważanie

 

Maryja jest Matką jedynego i wiecznego Kapłana Nowego Testamentu, Jezusa Chrystusa. On swoje kapłaństwo spełnił, gdy ofiarował się na krzyżu, by zgładzić grzechy świata. Chrystus dał ochrzczonym udział w swoim kapłaństwie. Niektórych spośród nich, przez święcenia, ustanowił szafarzami Bożych tajemnic. Oni otrzymali dar Ducha Świętego, by karmić Kościół słowem i łaską Bożą. Są dwa stopnie kapłańskie: biskupstwo i prezbiterat. Diakonom „nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi': Diakoni umocnieni łaską sakramentalną, służą Ludowi Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości, pozostając w łączności z biskupem i jego prezbiterami. Biskupi są naznaczeni pełnią sakramentu święceń. Są prawdziwymi nauczycielami wiary, także kapłanami i pasterzami. Uobecniają Chrystusa  i stoją na czele Pańskiej owczarni. Prezbiterzy w wykonywaniu swej władzy są zależni od biskupów. Na mocy sakramentu święceń są posłani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować liturgię.

Święceń udziela się przez nałożenie rąk biskupa i modlitwę święceń, w której błaga się o dar Ducha Świętego do pełnienia posługi.

 

Doświadczenie życiowe

 

Chrystus daje Kościołowi pasterzy według swego serca. Dokonuje się to przez powołanie. Troska o wrażliwość i umiejętność odczytywania powołania do kapłaństwa jest sprawą całego Kościoła. Powołani  przez przyjęcia  Bożego  wezwania i odpowiednie przygotowanie rozmiłowują się w Chrystusie Dobrym Pasterzu. U Jego boku kształtują swoje serca według Jego Serca, by być żywymi wizerunkami Chrystusa i głosić światu, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Rodzice niech hojnie ofiarowują Panu swoich synów, powołanych do kapłaństwa. Niech towarzyszą im z radością świadomi, że tak pogłębiają swą płodność jako chrześcijanie i członkowie Kościoła.

Modlitwa Ludu Bożego jest pomocą dla młodych,  by wielkodusznie  przyjęli  wezwanie  Pana Ich powołanie dokonuje się w trudnych czasach. Wymagają one radosnej gorliwości oraz wierności Panu. Chrystus mocą swego Ducha, w ich „glinianych naczyniach" ludzkiej natury, objawi bezcenny skarb miłości Dobrego Pasterza.

 

Śpiew: Ludu kapłański, zwr. 1,2,5, ew. 9 (Ex. s. 412)

 

Modlitwa dziękczynienia

 

Niepokalana Matko naszego Zbawiciela, Pani Horodyska, przez Twoje pośrednictwo pragniemy dziękować Bogu za kapłanów i ich troskę o Kościół Boży. Wołajmy: Bogu niech będą dzięki.

- za możliwość gromadzenia się na sprawowanie Eucharystii,

- za głosicieli słowa Bożego,

- fesjonale,

-

- za świeckich współpracowników kapłanów

(chwila ciszy)

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, dziękujemy Ci przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Pani Horodyskiej, za Jezusa Chrystusa Arcykapłana Nowego Przymierza. Niech ci, których On powołuje do kapłaństwa, będą odważnymi głosicielami Ewangelii i z radością posługują wiernym, sprawując sakramenty święte. Obdarz Kościół licznymi i dobrymi powołaniami kapłańskimi, do życia konsekrowanego i powołaniami apostolskimi.                Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dziesiątek Różańca - Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na  krzyżu

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj, Matko kochana.

Żegnaj,  żegnaj, Niepokalana.

 

 

DZIEŃ VIII

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj, witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko  kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

Św. Marek  tak  zapisał w swej Ewangelii naukę Jezusa o małżeństwie  (10, 1-12).

,,(Jezus) wybrał się stamtąd i przyszedł w gra­ nice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, po­ pełnia cudzołóstwo»".

 

Rozważanie

 

,,Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją „Godów Baranka,, (Ap19,7. 9). Od początku do końca, słowo natchnione poucza o małżeństwie i jego tajemnicy. Mówi o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg. Mówi także o jego celu i różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowienia się «w Panu» (1Kor7,39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła,,(KKK1602).

Sakrament małżeństwa jest zakotwiczony w misterium paschalnym Chrystusa. Wcielony Syn Boży przez śmierć na krzyżu dokonał zaślubin z całą ludzkością. Umarł za wszystkich grzeszników. Małżonkowie przez miłość wzajemną i trwałą wierność są dla siebie darem. Ich obopólne oddanie się sobie owocuje nowym życiem, potomstwem. Jezus uzdalnia i zobowiązuje małżonków do bezwarunkowej   i   nierozerwalnej   jedności. ,,Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela"(Mk10, 9). Małżeństwo chrześcijańskie staje się znakiem, sakramentem jedności Chrystusa i Kościoła. Jest prawdziwym sakramentem, ponieważ wskazuje na łaskę i tej łaski udziela. Małżeństwo jest jednością opartą  na Chrystusie.

 

Doświadczenie życiowe

 

Sytuacja wielu rodzin dzisiaj jest trudna. Często brak dobrej atmosfery wokół rodziny. Z jednej strony podkreśla się wolność osobistą, coraz większy szacunek dla kobiety, także akcentuje odpowiedzialne rodzicielstwo i troskę o odpowiednie warunki duchowe i materialne rodzin. Z drugiej jednak strony odrzuca się podstawowe wartości, jak życie czy czystość moralną. Istnieje duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci. Stale wzrasta liczba rozwodów, a plaga przerywania ciąży pustoszy rodziny.

U korzeni tych problemów leży skażone pojęcie i przeżywanie wolności. Ona winna być rozumiana jako zdolność do realizowania Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny. Przezwyciężanie egoizmu i wygodnictwa jest drogą ku szczęściu w rodzinach  i budowania cywilizacji  miłości i życia. Potrzebne jest ciągłe nawracanie się do Boga - ostatecznego Celu człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga i przez to uzdolnionego do życia w komunii, która naturalnie spełnia się w rodzinie.

 

Śpiew:  Matko, która nas znasz, zwr. 1,2,4,6 (Ex. s. 556)

 

Modlitwa uwielbienia

 

Przyzywając wstawiennictwa Maryi, przed­ stawmy teraz Bogu modlitwę czci i uwielbienia. Wołajmy z radością: Niech Bóg będzie uwielbiony.

- przez obecność Maryi w tajemnicy Kościoła,

- przez cierpienia Matki Bolesnej cierpiącej wraz z odkupionym i przez ofiarę Chrystusa,

- przez wzór wiary i świętości Maryi.

- przez Jej opiekę nad rodzinami,

- przez nasze zaangażowanie się w budowanie rodzin silnych Bogiem.

(chwila ciszy)

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, Pan i Horodyskiej, czynisz rodziny domowymi Kościołami, spraw łaskawie, aby one były Bogiem silne, a małżeństwa trwałymi znakami przymierza i miłości Chrystusa do Kościoła oraz sanktuariami życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dziesiątek Różańca - Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj, Matko  kochana.

Żegnaj, żegnaj, Niepokalana

 

 

DZIEŃ IX

 

Witaj, witaj, o Matko Boska.

Witaj , witaj, Matko Horodyska.

Witaj, witaj, Matko kochana.

Witaj, witaj, Niepokalana.

 

Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii św. Jana(19, 25-27):

„A obok krzyża  Jezusowego stały: Matka  Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

 

 •  

 

Maryja jest na początku działalności mesjańskiej Jezusa w Kanie. Ona jest także  na Golgocie. W Kanie została zapowiedziana „godzina'' Mesjasza, tzn. godzina Jego śmierci na Kalwarii i wejście do  chwały przez zmartwychwstanie. Na Kalwarii ,Jezus z krzyża zwrócił się do Matki, mówiąc  „Niewiasto". W  ten sposób,  jako Mesjasz uroczyście Ją ogłosił Matkę swoich uczniów. Pod krzyżem Maryja została ukazana jako nowa Ewa i Niewiasta z Księgi Rodzaju. Ona miała porodzić Potomka, który zniszczy szatana. Na Golgocie dokonało się to zwycięstwo nad wężem-kusicielem. Odniósł je zabity, ale zmartwychwstały Chrystus.

Umierający Jezus „oddał Ducha"(J 19, 30). Umarł. To z tajemnicy swego oddania się Bogu Ojcu przekazał Ducha Świętego Kościołowi, który zrodził się z Jego przebitego boku. Gdy Nowy Adam był pogrążony w głębokim śnie śmierci, Kościół rozpoczął swoje życie. Na samym początku Kościół został obdarowany dwoma wielkimi darami, mianowicie Duchem Świętym i Maryją jako Matką Kościoła.

Doświadczenie życiowe

 

Dzisiaj tak bardzo propaguje się styl, w którym człowiek myśli o sobie. Podpowiada mu się, że ma prawo do życia dla siebie, że on sam jest ważny. W konsekwencji okazuje się bardzo często, że zostaje sam dla siebie, samotny, nieumiejący dzielić swego życia z bliźnimi. Staje się wyobcowany i czuje się opuszczony. Gubi się w szukaniu szczęścia dla siebie. Z krzyża Jezusa Chrystusa  i postawy Maryi pod krzyżem płynie dla nas nauka i moc, jak dzielić się swoim życiem, by nie zagubić się w sobie i w samotności życia dla siebie.

 

Śpiew:  Matko, która  nas znasz,  zwr. 1,5,7  (Ex. s.556)

 

Modlitwa prośby

 

Niepokalana Matko Chrystusa, Ty jesteś Matką Kościoła. Do Ciebie przychodzimy jako członkowie Ludu Bożego. Chcemy Cię prosić, byś wspierała nas w wypełnianiu naszych postanowień. Prośmy: Matko Kościoła, wspieraj.

- byśmy jako grzesznicy umieli nawracać się do Boga,

- by niewierzący rozpoznali w Chrystusie  swego Zbawiciela,

- by chrześcijanie odbudowali jedność Kościoła,

- by nieprzyjaciele Kościoła mogli spotkać na swej drodze wyznawców Chrystusa, niosących im przebaczenie,

- by nasza parafia była żywym świadkiem Chrystusa Zbawiciela.

(chwila ciszy)

Wszechmogący Boże, wzywamy Twojej pomocy, przyzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, Pani Horodyskiej. Udziel nam mocy do odważnego wyznawania wiary i budowania jedności Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dziesiątek Różańca - Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego

 

Żegnaj, żegnaj, o Matko Boska.

Żegnaj, żegnaj, Matko Horodyska.

Żegnaj, żegnaj, Matko kochana.

Żegnaj, żegnaj, Niepokalana.

 

MODLITWA     DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W HORODYSZCZU

 

Święta Maryjo, Panno nad Pannami, Matko łaski, nadziejo strapionych, ucieczko grzesznych! Przez miecz boleści, który przeniknął duszę Twoją na widok Męki Syna Twego; przez synowską litość Jego nad matczynym Twoim cierpieniem, przez którą powierzył Ciebie umiłowanemu uczniowi, proszę Cię, wstawiaj się za mną, grzesznikiem, bym nie dał się odłączyć od obietnic i nadziei, jaka płynie z tajemnicy krzyża Twego Syna i Twego, Maryjo, w nim udziału.

Módl się za mną, uproś mi ratunek w zmartwieniu, w ucisku, strapieniu, potrzebie i nędzy mojej. O niezawodna ucieczko serc zbolałych, pocieszycielko strapionych, Matko miłosierdzia, dzielna pomocy w każdym trudnym czasie. Wysłuchaj prośby moje, spojrzyj na gorzkie łzy, cierpienia i nędze. Widzę, że mnie uciskają nieszczęścia z powodu grzechów moich. Widzę też, że skutki tych grzechów dotykają i ranią moich bliźnich.

Módl się za mną święta Boża Rodzicielko, aby Bóg odpuścił mi grzechy moje, wyratował mnie ze złych  nałogów  i  abym  żył w  nawróceniu. Wyproś mi u Boga wiarę mocną, nadzieję chrześcijańską, miłość doskonałą, skruchę serdeczną, łzy serdecznego żalu za grzechy, dobrą spowiedź, szczere zadośćuczynienie, pilne wystrzeganie się grzechu i cierpliwość świętą w znoszeniu wszelkich ucisków dla miłości Bożej.

Uproś mi u Boga wytrwanie w dobrem, umartwienie chętne woli własnej i życia szczęśliwe zakończenie. Uproś wszystkim nam pokój na ziemi, błogosławieństwo Boże i życie wieczne. Amen.